Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych jest Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-015) przy ul. Krakowskiej 180, KRS 0000711921, REGON 369128665, NIP 5213807893. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z „RODO” tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dane jakie przetwarzamy:
◦ korzystając z aplikacji mobilnej przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podczas tworzenia konta w aplikacji mobilnej konieczne jest utworzenie loginu oraz hasła w celu weryfikacji tożsamości.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji konta w aplikacji mobilnej oraz zarządzanie tym kontem.
4. Korzystając z aplikacji mobilnej dane osobowe będą przetwarzanie przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w czasie niezbędnym do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń.
5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
6. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. jest Pan Sebastian Matwiejko. Kontakt z Inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@fleetmobility.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław.
7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo Przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Data aktualizacji 25.02.2020