1. Administratorem danych jest Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-015) przy ul. Krakowskiej 180, KRS 0000711921, REGON 369128665, NIP 5213807893. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z „RODO” tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. jest administratorem danych wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Oznacza to, że wysyłając do nas zapytanie przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umożliwienia osobom zainteresowanym kontaktu z Administratorem oraz uzyskania przez nie szczegółowych informacji na temat świadczonych usług,
  • usprawnienia funkcjonowania serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 6. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. jest Pan Sebastian Matwiejko. Kontakt z Inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@fleetmobility.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Jania Fleet Mobility Sp. z o.o. ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo Przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.