You are currently viewing Dofinansowanie do budowy punktów ładowania

Dofinansowanie do budowy punktów ładowania

W ramach rozwoju elektromobilności w Polsce będzie mogła powstać sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Komisja Europejska zgodziła się na wdrożenie programu pomocowego, a Rada Nadzorcza NFOŚiGW go zaakceptowała. Dofinansowanie może objąć nawet 14-15 tys. punktów.

Decyzje obu gremiów otwierają drogę do realizacji programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, który został przygotowany w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu upowszechnienia w Polsce transportu zeroemisyjnego.

Komisja Europejska wydała decyzję w zakresie notyfikacji pomocy publicznej, dzięki czemu Narodowy Fundusz będzie mógł zaangażować swoje środki finansowe na wsparcie budowy w całym kraju gęstej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz kilkudziesięciu stacji tankowania wodoru. Jednocześnie Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła szczegółowe kryteria wyboru projektów w ramach wspomnianego programu. Przewiduje on dofinansowanie przedsięwzięć polegających na: budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania, utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW (wyłącznie na potrzeby własne), który będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania, budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW, a także budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru.

Budżet na dofinansowanie wspomnianych inwestycji w formie bezzwrotnej dotacji wyniesie łącznie do 870 mln zł, przy czym największe kwoty (po 315 mln zł) zostaną skierowane na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem samochodów elektrycznych. 70 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy stacji innych niż ogólnodostępne. Do 100 mln zł wesprze przedsięwzięcia polegające na tworzeniu od podstaw lub modernizacji ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

O dofinasowanie będą mogły ubiegać się samorządy, przedsiębiorcy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni. Podpisywanie umów będzie się odbywać do 31 grudnia 2025 r., a wydatkowanie środków finansowych potrwa do 15 grudnia 2028 r.